packesave netvision

深夜時間帯の通信遮断


深夜通信遮断の設定です。

タップする事で、以下のメニューが表示されます。


深夜の通信遮断を行うか否かを指定します。
深夜の通信遮断を行った場合、指定した時間帯では全ての通信が停められます。
通信遮断を開始する時刻を指定します。
通信遮断を終了する時刻を指定します。